Wachter wat is er van de nacht – Twaalf preken van Advent tot na Nieuwjaar

18,95

Artikelnummer: 9789057415333 Categorie: Tags: , ,

Beschrijving

Hardcover, 236 pagina’s.

De titel ‘Wachter, wat is er van den nacht?’ heeft tweeërlei betekenis voor dit bundeltje: De eerste is dat dit de tekst is van de Oudjaarspredicatie die in dit bundeltje is opgenomen. De tweede betekenis is het vervolg van deze tekst: ‘De morgenstond is gekomen en het is nog nacht’. Het nachtelijk duister tussen de laatste profeet van het Oude Testament en de geboorte van Christus in het Nieuwe Testament. Het was nog nacht, maar de morgenstond was aanstaande. Mocht ook zo de nacht van ons bestaan gevoeld worden en de morgenstond aanstaande zijn voor onze onsterfelijke zielen.

Ten geleide door G.G.M. Janssen

1. De belofte van Silo’s komst    Advent – Genesis 49 vers 10:
De scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Denzelven zullen de volken gehoorzaam zijn.

2. De komst van Christus in het vlees   Advent – Jesaja 59 vers 20:
En er zal een Verlosser tot Sion komen, namelijk voor hen die zich bekeren van de overtreding in Jakob, spreekt de Heere.

3. De geboorte van Johannes door de engel voorzegd  Advent – Lukas 1 vers 11-13:
En van hem werd gezien een engel des Heeren, staande ter rechterzijde van het altaar des reukoffers.
En Zacharías hem ziende, werd ontroerd, en vreze is op hem gevallen.
Maar de engel zeide tot hem: Vrees niet, Zacharías, want uw gebed is verhoord, en uw vrouw Elisabet zal u een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Johannes.

4. De Opgang uit de hoogte   Advent – Lukas 1 vers 78-79:
Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onzes Gods, met welke ons bezocht heeft de Opgang uit de hoogte;
Om te verschijnen dengenen die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods; om onze voeten te richten op den weg des vredes.

5. De volvoering van Gods eeuwige raad  Kerst – Lukas 2 vers 11:
Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, Welke is Christus de Heere, in de stad Davids.

6. Anna, een profetes   Kerst – Lukas 2 vers 36-38:
En er was Anna, een profetes, een dochter van Fanuël, uit den stam van Aser. Deze was tot groten ouderdom gekomen, welke met haar man zeven jaren had geleefd van haar maagdom af.
En zij was een weduwe van omtrent vier en tachtig jaren, dewelke niet week uit den tempel, met vasten en bidden God dienende nacht en dag.
En deze te dierzelver ure daarbij komende, heeft insgelijks den Heere beleden, en sprak van Hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachtten.

7. De Gezondene des Vaders  Kerst – Galaten 4 vers 4-6:
Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet,
Opdat Hij degenen die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden.
En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God den Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader.

8. De liefde des Vaders geopenbaard  Kerst – 1 Johannes 4 vers 9:
Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.

9. Christus op de dorsvloer  Laatste zondag van het jaar – Matthéüs 3 vers 12:
Wiens wan in Zijn hand is, en Hij zal Zijn dorsvloer doorzuiveren en Zijn tarwe in Zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden.

10. Wachter, wat is er van den nacht?  Oudjaar – Jesaja 21 vers 11-12:
De last van Duma. Men roept tot mij uit Seïr: Wachter, wat is er van den nacht? Wachter, wat is er van den nacht? De wachter zeide: De morgenstond is gekomen en het is nog nacht; wilt gijlieden vragen, vraagt; keert weder, komt.

11. Het gebed van Mozes, de man Gods  Nieuwjaar – Éxodus 33 vers 14-16:
Hij dan zeide: Zou Mijn aangezicht moeten medegaan om u gerust te stellen?
Toen zeide hij tot Hem: Indien Uw aangezicht niet medegaan zal, doe ons van hier niet optrekken.
Want waarbij zou nu bekend worden, dat ik genade gevonden heb in Uw ogen, ik en Uw volk? Is het niet daarbij, dat Gij met ons gaat? Alzo zullen wij afgezonderd worden, ik en Uw volk, van alle volk dat op den aardbodem is.

12. De Heere Jezus verzocht in de woestijn    Eerste zondag van het jaar – Matthéüs 4 vers 1:
Toen werd Jezus van den Geest weggeleid in de woestijn, om verzocht te worden van den duivel.